Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Criterios de admisión

Os criterios de admisión son os mesmos para todas as institucións asinantes do convenio. A continuación, se listan devanditos criterios coas súas ponderacións:

  1. Expediente académico 50%.
  2. Carta de motivación 15%.
  3. Referencia de dúas persoas 15%.
  4. Certificado acreditativo de coñecemento de Inglés e de español para candidatos de terceiros países 20%.

A Comisión de Coordinación Académica do Máster garante a obxectividade e imparcialidade á hora de avaliar ás persoas candidatas ao programa e valorará á hora de ponderar:

  1. Que se cumpran os requisitos de acceso en canto á titulación, ademais valorarán as notas no ámbito de química física. Poderán ser admitidos outros títulos de grao diferentes a Química, Física ou Ciencia dos Materiais, sempre que se acredite coñecementos ao nivel do “Chemistry eurobachelor” (ou equivalentes) dos temas seguintes: Ligazón Química, estrutura atómica e molecular e interaccións moleculares, Física xeral, Química Física xeral, Termodinámica, Cinética e Espectroscopía. Algunhas deficiencias poden ser compensadas mediante complementos formativos. Con todo, as solicitudes con deficiencias en máis de dúas das áreas mencionadas non poderán ser aceptadas.
  2. Que a persoa candidata posúa un certificado recoñecido internacionalmente de suficiencia en Inglés equivalente a TOEFL con cualificación mínima de 213/500, ou un IELTS con cualificación mínima de 6. De acordo cos descriptores do marco común europeo de referencia para as linguas, equivalería a un nivel mínimo B2 ou C1.